boek demo

Silverfin - Gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: 1 mei 2024

De Silverfin gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder de Dienst en alle andere diensten geleverd door Silverfin NV, met maatschappelijke zetel te Gaston Crommenlaan 12, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0524.802.662 (“Silverfin”) aan de Klant worden geleverd. De partijen worden hierna afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Het gebruik van de Dienst en alle andere diensten geleverd door Silverfin worden beheerst door de Overeenkomst. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden expliciet niet van toepassing verklaard, zelfs wanneer de algemene voorwaarden van de Klant een gelijkaardige clausule bevatten.

1.2. Voorafgaand aan registratie of login op het Silverfin Platform, werden deze Gebruiksvoorwaarden meegedeeld aan de Klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de Klant deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden vóór de eerste ingebruikname van het Silverfin Platform.

1.3. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden is beschikbaar op de Website www.silverfin.com/terms-of-use. De Gebruiksvoorwaarden zijn in diverse talen beschikbaar. In geval van een verschil in interpretatie tussen verscheidene versies heeft de Engelse versie voorrang.

2. DEFINITIES

2.1. Begrippen met hoofdletters hebben de betekenis zoals hieronder bepaald, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden:

Bijkomende Orderbevestiging: de orderbevestiging voor bijkomende Diensten, volgend op de Silverfin Proposal, geaccepteerd en getekend door de Klant;
Content: Content van Silverfin of, voor zover van toepassing, Content van Derden waarvoor (indien niet inbegrepen in de Silverfin Proposal) een Bijkomende Orderbevestiging wordt afgesloten (bv. bijkomende templates of producten die bepaalde thema’s ondersteunen);
Content van Silverfin: templates, tools, workflows, sjablonen, features, materialen, andere content informatie en data ter beschikking gesteld via de Dienst;
Content van Derden: templates, tools, workflows, sjablonen, features en andere content materialen die ontwikkeld werden door, en eventueel onderhouden worden door, een derde partij en die aan de Klant ter beschikking worden gesteld via de Dienst;
Dienst: de online dienst van Silverfin inclusief de integraties, features en modules, zoals uiteengezet in de Silverfin Proposal en Bijkomende Orderbevestigingen; de Dienst kan op AI-gebaseerde functies en mogelijkheden bevatten die gebruik maken van artificiële intelligentie, automatisch leren (“machine learning”) of vergelijkbare technologieën.
Diensten van Derden: door de Dienst voorziene integraties met of andere door de Dienst omvattende functionaliteiten, die de Klant toegang geven tot, diensten of software van derde partijen (bv. diensten van derde partijen waarmee Silverfin een synchronisatie opzet);
Dossier: het dossier van elke Eindklant van de Klant;
Eindklant: de eindklanten van de Klant en hun filialen, adviseurs, vertegenwoordigers, kaderleden, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten en consultants die door de Klant via de Dienst kunnen worden bediend of verwerkt;
Gegevensbeschermings- wetgeving: de (supra)nationale privacywetgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Klant of Silverfin binnen de reikwijdte van de Overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot: (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG"); (ii) de Data Protection Act 2018 van het Verenigd Koninkrijk (VK); (iii) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018; (iv) de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002, met inbegrip van toekomstige wijzigingen en herzieningen daarvan; en/of (v) (toekomstige) nationale wetgeving met betrekking tot de implementatie van de AVG;
Geregistreerde Gebruikers: de gebruikers die geautoriseerd zijn de Dienst te gebruiken door middel van een account aangemaakt door Silverfin of de Klant;
Ingangsdatum: de aanvangsdatum zoals gespecificeerd in de Silverfin Proposal of in de Bijkomende Orderbevestigingen;
Klant: de partij met wie Silverfin de Overeenkomst heeft gesloten;
Klantgegevens: data of materiaal door of specifiek namens de Klant verstrekt aan of ingediend bij Silverfin tijdens het gebruik van de Dienst;
Licentiewaarde: de geldelijke waarde van de Dienst (in overeenstemming met o.a. het aantal Dossiers) zoals vermeld in het prijsoverzicht in de Silverfin Proposal en Bijkomende Orderbevestigingen;
Meerverbruik: het additionele verbruik van de Dienst bovenop de Licentiewaarde zoals vastgesteld tijdens de automatische, maandelijkse evaluatie;
Overeenkomst: deze Gebruiksvoorwaarden, samen met de Silverfin Proposal, Bijkomende Orderbevestigingen en alle documenten waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen;
Silverfin Platform: het Silverfin platform zoals beschreven en weergegeven via https://www.silverfin.com/nl-nl/;
Silverfin Proposal: het initiële aanbod geaccepteerd en getekend door de Klant;
Termijn: de looptijd van de Overeenkomst zoals uiteengezet in Artikel 11;
Uptime: de tijd dat de Dienst operationeel en beschikbaar is om te communiceren met het internet op de server locatie van Silverfin;
Vertrouwelijke informatie: niet-openbare informatie, technische gegevens of knowhow van een Partij en/of zijn filialen, die aan de tegenpartij schriftelijk of in materiële vorm is verstrekt onder de Overeenkomst, inclusief alle gegevens ter beschikking gesteld door de Eindklanten. Mondelinge openbaarmaking wordt ook geacht Vertrouwelijke Informatie te zijn indien het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs verondersteld kan worden of wanneer de vertrouwelijkheid op het moment van de openbaarmaking wordt bevestigd;
Virus: een virus, cancelbot, worm, tijdbom, Trojaans paard of andere schadelijke software componenten of data;
Website: de Silverfin website, namelijk: https://www.silverfin.com/nl-nl/

3. LICENTIE

3.1. Licentie Klant. Silverfin verleent hierbij, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, aan de Klant een verlengbare, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht om sublicenties te verstrekken) op de Dienst. De Klant krijgt gedurende de Termijn toegang tot de Dienst voor doeleinden van zijn eigen bedrijfsvoering vanaf de Ingangsdatum.

3.2. Licentie Geregistreerde Gebruikers. Onder de voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst, verleent Silverfin aan de Geregistreerde Gebruikers van de Eindklanten een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om gedurende de Termijn beperkte toegang te verkrijgen tot de Dienst.

3.3. Updates en aanpassingen. Silverfin behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant, standaard (d.i. voor alle Silverfin klanten toegankelijke) aanpassingen en updates aan de functionaliteit en/of de documentatie van de Dienst door te voeren, mits deze de kenmerken en voorwaarden van de Overeenkomst niet teniet doen of anderszins miskennen.

3.4. Uitgesloten gebruik. De Klant heeft niet het recht om:

 • de Dienst geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doeleinden vermeld in de Overeenkomst;
 • de broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterface technieken of algoritmen van de Dienst op enigerlei wijze te decompileren, te demonteren, reverse engineeren of om te proberen om de broncode te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, of om het voormelde openbaar te maken;
 • de Dienst op enigerlei onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze te gebruiken.

3.5. Licentiewaarde De Klant heeft de toestemming om gebruik te maken van de Dienst in overeenstemming met de Licentiewaarde zoals vermeld in het prijsoverzicht in de Silverfin Proposal en Bijkomende Orderbevestigingen.

3.6. Meerverbruik. Het effectief verbruik van de Klant wordt op maandelijkse basis automatisch geëvalueerd. Elk Meerverbruik bovenop de Licentiewaarde zoals uiteengezet in het prijsoverzicht in de Silverfin Proposal en Bijkomende Orderbevestigingen wordt vooraf gefactureerd op moment van dergelijke evaluatie.

3.7. Bijkomende Diensten. De Klant kan bijkomende Diensten verkrijgen, rechtstreeks door de Dienst of door een Bijkomende Orderbevestiging af te sluiten die de commerciële details uiteenzet., De Klant en zijn Eindklanten krijgen een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op zulke bijkomende Diensten voor de termijn in overeenstemming met de Bijkomende Orderbevestiging.

3.8. Vermindering van de Dienst. Klant heeft de mogelijkheid om (i) het volume van zijn Silverfin Data Hub licentie of zijn Content Product licentie te verminderen of (ii) één of meer Content Product of Connector licenties te beëindigen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Vermindering(en) van de Dienst”). Dergelijke Vermindering van de Dienst moet worden aangemeld via e-mail aan de Account Manager of Customer Success Manager van de Klant uiterlijk dertig (30) dagen voor:
 • de Verlengde Termijn van de Silverfin Data Hub licentie voor een vermindering van het volume van de Silverfin Data Hub licentie; of
 • de jaarlijkse verlenging van de Content Product licentie voor (i) de vermindering van het volume of (ii) de beëindiging van de Content Product licentie; of
 • de jaarlijkse verlenging van de Connector licentie voor een beëindiging van de Connector licentie.

Als de kennisgeving van de Vermindering van de Dienst te laat wordt gedaan, heeft Silverfin het recht om de Klant te factureren voor de Silverfin Data Hub licentie voor de gehele volgende Verlengde Termijn en/of, voor de Content Product of Connector licentie voor de gehele volgende jaarlijkse licentiecyclus, zelfs als de Klant niet langer gebruik maakt van de respectievelijke licentie. Elke Vermindering van de Dienst zal van toepassing zijn vanaf de Verlengde Termijn van de Silverfin Data Hub licentie en/of de jaarlijkse vernieuwing van de Content Product of Connector licentie en wordt schriftelijk geformaliseerd tussen de Partijen.

 

Klant heeft geen recht op enige vergoeding voor niet-gebruik van de Silverfin Data Hub licentie of de Content Product of Connector licentie gedurende de huidige Termijn van de Silverfin Data Hub licentie of de huidige licentiecyclus van het Content Product of Connector licentie.

3.9. Integriteit en vertrouwelijkheid. De Klant verbindt er zich toe om, ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers: (i) niet toe te staan dat de user accounts gebruikt worden door meer dan één Geregistreerde Gebruiker, (ii) dat elke Geregistreerde Gebruiker een veilig wachtwoord zal hanteren voor de Dienst, en (iii) dat elke Geregistreerde Gebruiker zijn wachtwoord vertrouwelijk zal houden. De Klant is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn Geregistreerde Gebruikers in strijd met de Overeenkomst.

4. KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. Kosten. De Klant stemt in met de betaling van de kosten zoals uiteengezet in het prijsoverzicht in de Silverfin Proposal en in de Bijkomende Orderbevestigingen, alsook het bijkomend gefactureerde Meerverbruik zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden (“Kosten”).

4.2. Betalingsvoorwaarden.

4.2.1. Opeisbaarheid. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Alle facturen voor kosten op grond van de Overeenkomst zijn verschuldigd en opeisbaar binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum.

4.2.2. Belastingen. De verschuldigde bedragen zijn exclusief de toepasselijke belastingen, heffingen, of rechten, en alleen de Klant is verantwoordelijk voor de betaling van die bedragen.

4.2.3. Munteenheid en bankrekening. Alle bedragen moeten worden betaald in de munteenheid zoals bepaald op de factuur. De betaling moet gebeuren op de bankrekening zoals meegedeeld door Silverfin op de factuur.

4.2.4. Bezwaar. Indien de Klant van mening is dat Silverfin de Klant incorrect gefactureerd heeft, dient de Klant Silverfin hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de vijftien (15) dagen na de factuurdatum en met opgave van de vermeende vergissing.
4.2.5. Geen overdracht of compensatie. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Silverfin mogen facturen niet worden overgedragen of gecompenseerd.

4.3. Achterstallige betaling.

4.3.1. Rente. Op elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, is rente verschuldigd tegen de rentevoet van anderhalf procent (1,5%) per maand waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

4.3.2. Opschorting Dienst. Silverfin kan ook de toegang tot de Dienst opschorten, wanneer de Klant verzuimt een verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst aan Silverfin te betalen binnen tien (10) dagen na de datum van een voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling door Silverfin.

4.3.3. Beëindiging. Bovenstaande geldt onverminderd het recht van Silverfin om de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig Artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1. Omvang. Silverfin en zijn leveranciers behouden alle intellectuele eigendomsrechten, rechten en belangen in en op de Dienst en de Content. Alle rechten in en op de Dienst en de Content die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst aan de Klant zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Silverfin. Er wordt geen andere licentie verleend aan de Klant dan voor het gebruik van de Dienst of de Content die in de Overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld. De naam en het logo van Silverfin, en de productnamen verbonden aan de Dienst of de Content zijn handelsmerken van Silverfin of derde partijen, die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverfin mogen worden gebruikt.

5.2. Schadeloosstelling. Silverfin zal de Klant (en zijn kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven die voortvloeien uit een gegronde en onderbouwde claim, rechtszaak, actie of proces van een derde als gevolg van een inbreuk op de Europese intellectuele eigendomsrechten door de Dienst of Content van Silverfin (ander dan als gevolg van Klantgegevens). In geval van een dergelijke claim, kan Silverfin, geheel naar eigen goeddunken, (i) een kosteloze licentie verwerven die de Klant beschermt tegen een dergelijke claim, of (ii) de Dienst vervangen door een niet inbreukmakende Dienst, of (iii) wanneer geacht wordt dat deze middelen niet haalbaar zijn, kan Silverfin de Dienst en de Overeenkomst zonder fout beëindigen, onder voorbehoud dat in geval van zo een beëindiging, de licentiekosten die de Klant heeft betaald voor Diensten die nog niet verleend zijn op de datum van beëindiging, haar pro rata worden terugbetaald. Dit artikel bepaalt de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant voor dergelijke inbreuken of beweerdelijke inbreuken in die zin.

6. KLANTGEGEVENS

6.1. Licentie. Onderhevig aan de voorwaarden in de Overeenkomst, verleent de Klant aan Silverfin een niet-exclusieve licentie om Klantgegevens te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te verzenden en weer te geven, in de mate dat dit noodzakelijk is om de Dienst te verlenen en in stand te houden. Alle Klantgegevens die de Klant aan Silverfin bezorgt, blijven echter exclusief eigendom van de Klant of de Eindklant.

6.2. Toegestaan gebruik. Silverfin zal de Klantgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verlenen van de Dienst aan de Klant en voor het rapporteren van gebruikersstatistieken.

6.3. Verantwoordelijkheid Klant. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid van en de auteursrechtelijke toestemmingen voor alle Klantgegevens. De Klant zal ook instaan voor de legaliteit, dit betekent dat zij alle wetten zal respecteren die van toepassing zijn op de Klantgegevens, het gebruik van de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot: Gegevensbeschermingswetgeving.

6.4. Schadeloosstelling. De Klant gaat ermee akkoord Silverfin (en haar kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen van derde partijen en Eindklanten (inclusief, maar niet beperkt tot: kosten, schadevergoedingen en redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeien uit Klantgegevens die een inbreuk vormen op de rechten van derde partijen (inclusief de schending van intellectuele eigendomsrechten).

7. GEGEVENSBESCHERMING

7.1. Begrippen. De begrippen “persoonsgegevens”, “verwerking”, “(sub)verwerker” en “verwerkingsverantwoordelijke” hebben de betekenis zoals toegekend in de Gegevensbeschermingswetgeving.

7.2. Silverfin als verwerkingsverantwoordelijke.

7.2.1. Omvang. Silverfin is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verzameling, opslag en enige andere verwerking door Silverfin van persoonsgegevens van de Klant en/of hun personeelsleden, van prospects en/of hun personeelsleden.

7.2.2. Privacybeleid. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met het “Silverfin Privacybeleid” dat een integraal onderdeel vormt van de Overeenkomst. Het Silverfin Privacybeleid is beschikbaar op de Website via www.silverfin.com/nl-nl/privacyverklaring. Door de Overeenkomst te ondertekenen, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen van het Silverfin Privacybeleid.

7.3. Silverfin als verwerker.

7.3.1. Omvang. Indien Silverfin persoonsgegevens voor rekening van de Klant verwerkt bij het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, komen de Partijen uitdrukkelijk overeen dat de Klant beschouwd zal worden als de verwerkingsverantwoordelijke (of de verwerker indien de Eindklant beschouwd wordt als de verantwoordelijke) voor de verwerking en Silverfin als de verwerker (of de subverwerker indien de Klant beschouwd wordt als de verwerker).

7.3.2 Overige bepalingen. Gelet op bovenstaande, geldt in ieder geval het volgende:

 • de Klant erkent en stemt ermee in dat de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of opgeslagen in alle landen van de Europese Economische Ruimte, ten behoeve van de naleving van de verplichtingen die Silverfin heeft uit hoofde van de Overeenkomst;
 • de Klant zorgt ervoor dat zij het recht heeft de betreffende persoonsgegevens over te dragen aan Silverfin zodat Silverfin voor rekening van de Klant deze op legale wijze kan gebruiken, opslaan, overdragen of anderszins verwerken in overeenstemming met de Overeenkomst;
 • de Klant dient ervoor te zorgen dat de betreffende betrokkenen in kennis worden gesteld en de relevante, wettelijke mechanismen hebben getekend voor het gebruik, de verwerking, de opslag en de overdracht, conform de Gegevensbeschermingswetgeving;
 • Silverfin zal de persoonsgegevens verwerken conform de voorwaarden in de Overeenkomst, de Silverfin Verwerkersovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd) en overeenkomstig alle wettige instructies die de Klant redelijkerwijs van tijd tot tijd kan geven;
 • de Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Klantgegevens worden gedeeld met de werknemers, vertegenwoordigers, kaderleden, directeurs, bestuurders, agenten, adviseurs, filialen en consultants van Silverfin die de gegevens nodig hebben ter uitvoering van de Overeenkomst en die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht die geen publicatie toestaat;
 • Silverfin zal redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan elk redelijk verzoek van de Klant om mee te werken, bijstand te verlenen en informatie te verstrekken met het oog op het in staat stellen van de Klant om haar verplichtingen onder Gegevensbeschermingswetgeving na te komen en dergelijke naleving aan te tonen;
 • Silverfin en de Klant nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging.

7.3.3. Silverfin Verwerkersovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, zal elke verwerking van persoonsgegevens onderworpen zijn aan de “Silverfin Verwerkersovereenkomst” in de Overeenkomst opgenomen door verwijzing. De Silverfin Verwerkersovereenkomst is beschikbaar op de Website: www.silverfin.com/nl-nl/dpa. Door ondertekening van de Overeenkomst, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de Silverfin Verwerkersovereenkomst. In het geval de Silverfin Verwerkersovereenkomst afwijkt van de bepalingen in dit Artikel 7 in de Overeenkomst, zullen de bepalingen van eerstgenoemde voorrang hebben.

8. SERVICE LEVEL GARANTIES

8.1. Service Level Garanties. Gedurende de Termijn garandeert Silverfin een Uptime van 99%. In het geval Silverfin deze Uptime niet haalt, zal de Klant Silverfin schriftelijk op de hoogte stellen van deze tekortkoming binnen de dertig (30) kalenderdagen door een e-mail te versturen naar info@silverfin.com met de vermelding van (i) de naam van de Klant (ii) en de periode van downtime van de Dienst.

8.2. Schadeloosstelling. Het enige en exclusieve verhaal van de Klant voor een dergelijke tekortkoming bestaat uit de verlenging van de Termijn met één (1) week.

8.3. Niet toepasselijkheid. De serviceverplichting is niet van toepassing indien het niet behalen van de Uptime het gevolg is van (i) omstandigheden die veroorzaakt worden door factoren die buiten de redelijke controle van Silverfin vallen, inclusief overmacht of internettoegang of gerelateerde problemen die zich voordoen buiten het demarcatiepunt van Silverfin, (ii) acties of elk nalaten van de Klant, (iii) de apparatuur, software of andere technologie van de Klant en/of de apparatuur, software of andere technologie van derden.

8.4. Ondersteuningsniveau. De reactietijd voor vragen en problemen bedraagt twee (2) werkdagen. Problemen die het dagelijks gebruik van de Dienst betreffen zullen tijdig door Silverfin worden opgelost. Silverfin zal de Klant ondersteuningsdiensten bieden via e-mail en chat. Kritieke problemen ten gevolge van hardware en/ of netwerk problemen worden tijdig opgelost met een responstijd van twaalf (12) uur rekening houdend met de kantooruren. In het geval data verloren gaat, is er binnen de zesendertig (36) uur een volledig dataherstel.

9. DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Virusvrij. Voor zover Silverfin bekend, bevat de Dienst en/of Content van Silverfin bij levering aan de Klant geen Virus en zal Silverfin niet bewust in de Dienst en/of Content van Silverfin Virussen of andere routinematige software programmeren die ontworpen zijn voor een niet geautoriseerde toegang tot de computersystemen van de Klant of om software, hardware, data of back door, tijdbom, software lockout key of apparatuur, drop dead apparatuur of andere routinematige software ontworpen om de computer automatisch uit te schakelen of na verloop van tijd of onder de controle te plaatsen van personen, uit te schakelen, te wissen of anderszins te beschadigen. Met dien verstande dat Silverfin op regelmatige basis passende controles zal uitvoeren om deze verklaring te verifiëren.

9.2. Dienst.

9.2.1 Geen garanties. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, aanvaardt de Klant de Dienst “as is” , zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot:

 • het gebruik of de prestaties van de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot: impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bijzonder doel;
 • de compatibiliteit van de Dienst met applicaties, programma’s of platformen die niet specifiek als compatibel met de Dienst zijn aangeduid.

9.2.2. Soorten schade. Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn partijen niet aansprakelijk tegenover elkaar voor gelijk welke speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot: schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten, of lichamelijke of materiële schade voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot: onjuiste berekeningen, of het (verkeerd) gebruik van of onvermogen om de Dienst te gebruiken), ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins.

9.2.3. Aansprakelijkheidsbeperking. Onverminderd het bovenstaande in het geval dat een Partij aansprakelijk wordt gesteld, zal haar totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, de Kosten die de Klant uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald tijdens de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een Partij, niet overschrijden.

9.3. Content van Silverfin. Alle Content van Silverfin wordt aan de Klant en Eindklant ter beschikking gesteld op een “as is” basis zonder bijkomende garanties. De bepalingen uit artikel 9.2 gelden dan ook onverminderd voor Content van Silverfin.

9.4. Diensten van Derden. Diensten van Derden, al dan niet aangeboden via het Silverfin Platform, worden aangeboden door derden en SIlverfin is dan ook niet aansprakelijk voor deze Diensten van Derden, die onderworpen kunnen zijn aan specifieke gebruiksvoorwaarden, End User License Agreements (EULAs), en/of privacy statements die rechtstreeks dienen afgesloten te worden door de Klant met deze Derde. Silverfin geeft geen garantie op Diensten van Derden.

9.5. Content van Derden. Via de Dienst, kan Content van Derden aangeboden worden aan de Klant. Deze Content van Derden wordt niet aangeboden door Silverfin en Silverfin is dan ook niet aansprakelijk voor deze Content van Derden. Alle Content van Derden wordt aan de Klant en Eindklant ter beschikking gesteld op een “as is” basis zonder bijkomende garanties.

9.6. Geen advies en verplichting controle. De Dienst, alsook de Content aangeboden op de Dienst, is niet bedoeld ter vervanging van enig geïndividualiseerd advies en de Klant dient te allen tijde de output gegenereerd door de Dienst te controleren alvorens deze in te dienen bij officiële instanties of te gebruiken in verdere berekeningen. Silverfin geeft geen garanties op de accuraatheid, correctheid of juridische relevantie van de Dienst, alsook de Content aangeboden op de Dienst, dewelke niet mag gezien worden als enig financieel of juridisch advies.

10. GEHEIMHOUDING

10.1. Geheimhoudingsplicht. Elke Partij (“Ontvangende Partij”) verbindt zich ertoe, en verbindt haar agenten en de met haar verbonden ondernemingen ertoe, om volstrekte geheimhouding te respecteren met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie die zij van de tegenpartij (“Verstrekkende Partij“) ontvangt, hetgeen in het bijzonder impliceert dat:
 • de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij enkel mag gebruiken voor eigen rekening en wanneer dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 • elke Partij de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij zal geheim houden met middelen die niet minder restrictief zijn dan de middelen die zij gebruikt voor haar eigen Vertrouwelijke Informatie;
 • de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij niet openbaar zal maken of op enige wijze beschikbaar zal stellen aan derden (d.i. andere personen dan haar personeelsleden of onderaannemers die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en diezelfde Vertrouwelijke Informatie nodig hebben om de verplichtingen van de Ontvangende Partij uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen uitvoeren), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Verstrekkende Partij;
 • de Ontvangende Partij niet mag deelnemen aan, noch anderen mag machtigen om te deel te nemen aan reverse engineering, demontage of decompilatie van enige Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij;
 • geen enkele Ontvangende Partij een rechtstreeks voordeel mag halen uit de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij.

10.2. Uitsluiting. Bovenstaande verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die:

 • reeds in het bezit is van de Ontvangende Partij en die niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht tegenover de Partij die de informatie verstrekt;
 • onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij;
 • openbaar is gemaakt, maar niet door schuld van de Ontvangende Partij;
  rechtmatig door de Ontvangende Partij rechtstreeks werd vernomen van een derde, die niet aan een geheimhoudingsverplichting onderworpen is;
 • met de schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij werd vrijgegeven; of, tot slot,
 • bekend is gemaakt op grond van een wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Verstrekkende Partij onmiddellijk op de hoogte stelt van zo een eis en samenwerking verleent om met alle middelen een beschermend bevel of gelijkaardige behandeling te bewerkstelligen.

10.3. Openbaarmaking in procedure. Wanneer de Ontvangende Partij in een procedure gevraagd of verplicht wordt de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij te onthullen, dient de Ontvangende Partij, wanneer dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk de Verstrekkende Partij te informeren, om deze in staat te stellen deze vordering te betwisten.

10.4. Gevolgen bij beëindiging Overeenkomst.

10.4.1. Verplichtingen. Bij de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk of anderszins overeen is gekomen in de Overeenkomst, zal elke Ontvangende Partij op verzoek van de Verstrekkende Partij ofwel (i) alle Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij, evenals alle kopieën in het bezit of onder controle van de Ontvangende Partij, terugbezorgen aan de Verstrekkende Partij; ofwel (ii) alle Vertrouwelijke Informatie en kopieën ervan in het bezit of onder controle van de Ontvangende Partij vernietigen. De Ontvangende Partij zal vervolgens op verzoek van de Verstrekkende Partij schriftelijk verklaren dat de Ontvangende Partij (inclusief haar personeelsleden of agenten) geen kopieën hebben bewaard.

10.4.2 Overleving. De geheimhoudingsplicht in dit artikel blijft geldig tot één (1) jaar na de beëindiging of de vervaldatum van de Overeenkomst.

11. TERMIJN

11.1. Termijn. De initiële looptijd van de Overeenkomst (“Initiële Termijn”) vangt aan op de Ingangsdatum zoals gespecificeerd in de Silverfin Proposal eindigt vierentwintig (24) maanden later.
11.2. Verlengde Termijn. De Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden (elke Termijn is een “Verlengde Termijn”), te beginnen na afloop van de Initiële Termijn, tenzij één van de Partijen drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de huidige Verlengde Termijn, al naargelang, de Overeenkomst, schriftelijk opzegt.

12. BEËINDIGING

12.1. Beëindigingsgronden.

12.1.1. Inbreuk door de Klant. Silverfin kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving (of geheel naar eigen goeddunken, anderszins de toegang tot de Dienst opschorten) wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming door de Klant van de voorwaarden van de Dienst zoals uiteengezet in Artikel 3.

12.1.2. Inbreuk door een Partij. Elke Partij mag de Overeenkomst beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen wanneer de tegenpartij de bepalingen van de Overeenkomst ernstig schendt en er niet in slaagt dit verzuim binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling op te lossen.

12.1.3. Faillissement e.a. Elke Partij mag de Overeenkomst beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen, met ingang van de datum waarop deze kennisgeving is afgegeven, wanneer de tegenpartij het onderwerp is van een vrijwillig(e) of onvrijwillig(e) faillissement, insolventie of soortgelijke procedure of anderszins zijn zakelijke activiteiten liquideert of beëindigt.

12.2.2. Gevolgen. Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook (i) dient de Klant onmiddellijk alle Kosten en andere bedragen verschuldigd aan Silverfin op grond van de Overeenkomst, tot en met de datum van beëindiging te betalen, (ii) zullen alle gebruiksrechten die zijn verleend aan de Klant op grond van de Overeenkomst, inclusief het recht om de Dienst overeenkomstig Artikel 3 te gebruiken, automatisch vervallen; en (iii) dient Silverfin op eerste verzoek van de Klant een kopie van de Klantgegevens terug te bezorgen in een gangbaar bestandsformaat, te bepalen door Silverfin naar eigen goeddunken, zodat de Klant de Klantgegevens in software van derden kan verwerken. Beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook vindt plaats zonder afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen die zijn verworven voorafgaand aan de feitelijke beëindiging.

12.3. Overleving. De bepalingen van de Overeenkomst die expliciet of impliciet bedoeld zijn om de beëindiging te overleven, dienen de vervaldatum of de beëindiging van de Overeenkomst te overleven.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

13.1. Toepasselijk recht. De Overeenkomst zal redelijkerwijze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving (zonder toepassing van internationaal privaatrecht).

13.2. Jurisdictie. De rechtbanken van Gent (afdeling Gent) hebben exclusieve bevoegdheid inzake geschillen of tegenstrijdigheden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het voorwerp van de Overeenkomst.

14. DIVERSE BEPALINGEN

14.1. Wijziging. Silverfin houdt zich het recht voor haar Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen mits gegronde reden hiertoe en na kennisgeving ervan aan de Klant (via email, op de Website of het Silverfin Platform).

14.2. Splitsbaarheid. Als een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt/worden deze bepaling(en) op een dergelijke wijze uitgelegd dat zij zoveel mogelijk de intenties van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) weergeeft, terwijl alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.

14.3. Geen agentuur. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen de Klant en Silverfin op basis van de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst.

14.4. Geen afstand. Het verzuim van een Partij om rechten of bepalingen in de Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit door de betreffende Partij wordt erkend in een schriftelijk akkoord.

14.5. Overmacht. In geval de uitvoering van de Overeenkomst door één van de Partijen verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd of anderszins onuitvoerbaar wordt als gevolg van een overstroming, rellen, brand, gerechtelijke of overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, natuurrampen, epidemieën / pandemieën (en gerechtelijke of overheidsmaatregelen hieraan gerelateerd) of andere oorzaken waarover de Partij geen controle heeft, wordt die Partij hiervan vrijgesteld, in de mate dat de uitvoering wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door voornoemde oorzaken.

14.6. Overdracht. De Overeenkomst mag niet door de Klant worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverfin, maar kan door Silverfin worden toegewezen aan (i) een moeder- of dochtervennootschap; (ii) een koper van alle of nagenoeg alle activa van Silverfin die het voorwerp uitmaken van de transacties in de Overeenkomst, of (iii) een opvolger als gevolg van fusie. Elke voorgenomen overdracht uitgevoerd in strijd met dit artikel is ongeldig.

14.7. Kennisgeving. Elke kennisgeving uit hoofde van de Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en per e-mail bezorgd worden aan de volgende adressen (of alternatieve adressen zoals door elke Partij schriftelijk verstrekt): legal.notices@silverfin.com (aan Silverfin) en het hoofdzakelijke facturatieadres (aan Klant). Alle kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen de tweede werkdag volgend op de verzending per e-mail.

14.8. Volledige overeenkomst. De Overeenkomst, samen met eventuele van toepassing zijnde bijlage(n), vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Silverfin en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige, schriftelijk of mondelinge, onderhandelingen, discussies of overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst. Een wijziging in of aanpassing van de Overeenkomst is alleen bindend wanneer die schriftelijk en ondertekend is door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen.

Scroll to Top

STAY HERE